Obowiązek informacyjny

Wstęp. Informacje wstępne.

Szanowni Państwo,

z uwagi na fakt, iż z dniem 25 maja 2018 roku w życie weszły przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (dalej: „RODO lub Rozporządzenie”). Celem niniejszego Rozporządzenia, które wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe, pozostaje rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.

1.  Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Amour Warsaw Katarzyna Bodzioch, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej – ul. Lecha 8, 03-610 Warszawa, posiadająca numer NIP: 5242874018 oraz numer REGON 381405865, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, dane kontaktowe: adres e-mail: amourwarsaw@gmail.com (dalej jako „Administrator”).

2.  Jakie dane gromadzi Administrator?

Niniejszym informuje się, iż Państwa dane osobowe gromadzone i przetwarzane będą w następujących celach:

a. w celu podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),

b. wypełniania wszelkich ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, w tym między innymi:

 • art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
 • art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);
 • art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).

c. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co pozostaje prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co pozostaje prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

  e. w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia) - jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane.

  Administrator informuje nadto, iż w celach wyżej wskazanych nie będzie dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań. W przypadku zmiany decyzji dotyczącej dokonywania profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią adres poczty elektronicznej.

  3.  Jakie dane gromadzi Administrator?

  Podanie przez Państwa danych osobowych wymagane jest do zawarcia umowy, tj. udostępnienia ich w drodze wypełnienia formularza zamówienia, zaniechanie czego uniemożliwi zawarcie umowy. Dodatkowo mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych opcjonalnych, umożliwiających dodatkowe formy kontaktu, a które nie mają bezpośredniego wpływu na zawarcie umowy (tj. podanie numeru telefonu dla kuriera). Przedstawienie Administratorowi wskazanych wyżej danych osobowych stanowi konsekwencję zawartej umowy.

  3.  Komu udostępnione mogą zostać wskazane dane osobowe?

  Dane osobowe, o których mowa w obowiązku informacyjnym, mogą zostać przekazać następującym podmiotom:

  a. organom władzy publicznej, w zakresie, w jakim nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy kompetencyjnej);

  b. zewnętrznym administratorom danych (tzw. Równoległym Administratorom, którym dane są udostępniane, np. podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową itp.),

  c. odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, jeżeli podejmiemy decyzję, o takim przekazaniu.

   4.  Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:

   a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:

   • przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
   • przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),

   b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,

   c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które stanowią podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

   d) w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;

    e) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

    5.  Przekazywanie danych do państw trzecich

    1. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

    2. W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

     6.  Prawo do dostępu i poprawiania danych

     Administrator niniejszym oświadcza, że przysługują państwu następujące uprawnienia:

     a. prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),

     b. prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia),

     c. prawo do usunięcia danych osobowych, tj. tzw. „prawo do bycia zapomnianym” - jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać ich usunięcia (art. 17 Rozporządzenia),

     d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),

     e. prawo do przenoszenia danych w formacie elektronicznym – w tym wypadku prosimy o złożenie zlecenia przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),

      f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres mailowy amourwarsaw@gmail.com.

      7.  Prawo do wniesienia sprzeciwu

      Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego - art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

      W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub interes publiczny - art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

      • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
      • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

      8.  Dobrowolność podania danych

      W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją zaniechają podania przedmiotowych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.

      9.  Informacja o zmianie celów przetwarzania danych przez administratora

      Jeżeli Administrator zdecyduje przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielimy wszelkich innych stosownych informacji.

      10.    Informacja o zmianie celów przetwarzania danych przez administratora

      Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie albo kontakt telefoniczny/mailowy z Panią/Panem celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy. Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdziału „Prawo do dostępu i poprawiania danych”  niniejszego dokumentu.

      Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Pana/Pani danych będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania wskazane w lit. a)-e) powyżej.

      11.    Prawo do skargi

      Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      W razie pytań, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: amourwarsaw@gmail.com.

      do góry
      Sklep jest w trybie podglądu
      Pokaż pełną wersję strony
      Sklep internetowy Shoper.pl